De commissie, die is ingesteld om uitvoering te geven aan de raadsmotie van 2019, heeft in haar advies een voorkeur uitgesproken voor de variant, waarin zoveel mogelijk maatschappelijke, sociale en culturele activiteiten zouden worden gehuisvest in het Jan van Besouw. Dat lijkt ons op zich een verstandig advies. Er zijn niet veel gemeentes van de omvang van Goirle, die zo’n prachtig en centraal gelegen sociaal-maatschappelijk-cultureel centrum hebben. Dat moeten we koesteren.

Wij begrijpen anderzijds ook, dat de financiële situatie van onze gemeente voor de langere termijn, noopt tot het nemen van moeilijke beslissingen. Voor ons is daarbij van belang, dat we behouden wat specifiek is voor Goirle. Wat Goirle Goirle maakt.

En als er iéts kenmerkend is voor de Goirlese cultuur , dan is het wel ons verenigingsleven en de honderden vrijwilligers, die zich inzetten voor het behoud van die verenigingscultuur. Het gemeentebestuur laat geen gelegenheid voorbij gaan om die kracht van Goirle te benoemen.

Ons verenigingsleven is veelkleurig en in de beschikbare faciliteiten moet die veelkleurigheid alle kans krijgen. Niet iedereen ervaart het huidige Jan van Besouw als de plaats waar die veelkleurigheid tot wasdom kan komen. Daarom is de keuze van de werkgroep om de keuze te maken voor een niet-commercieel maatschappelijk centrum een verstandige keuze, die - mits consequent doorgevoerd - op termijn zou kunnen leiden tot het gewenste resultaat: het Jan van Besouw als het kloppend dorpshart.

Het KBO-bestuur wijst er in dit kader op, dat in de nota “Goirle Glanst”de zelfredzaamheid als centraal thema wordt gekozen en dat het als ‘normaal’ moet worden beschouwd, dat de gemeente pas in actie komt als die zelfredzaamheid niet meer aan de orde is. Wij constateren, dat voor velen die zelfredzaamheid geen vanzelfsprekendheid is. Als we willen, dat mensen steeds langer thuis moeten blijven wonen, moet er o.i. fors worden geïnvesteerd in het opzetten van sociale structuren, die kunnen zorgen voor een noodzakelijke sociale omgeving, omdat eenzaamheid anders op de loer ligt. Met alle maatschappelijke gevolgen van dien. Daarom hebben wij in bijeenkomsten met de lijsttrekkers in de aanloop naar de verkiezingen van 2022 gepleit voor wijkgebonden ontmoetingscentra goed verspreid over onze gemeente. Die zijn o.i. noodzakelijk als vangnet in de wijken. De huidige centra de Wildacker en de Deel vervullen die functie al in belangrijke mate en bij de bouw van nieuwe woonwijken moet de noodzaak van een wijk-ontmoetingscentrum steeds serieus worden onderzocht. De lijsttrekkers hebben die noodzaak toen allen onderschreven.

Met alle noodzakelijke aandacht voor het Jan van Besouw pleiten wij daarom óók voor een goede plek in het maatschappelijk veld voor de bestaande en mogelijk nog te vormen wijk-ontmoetingsplekken.

Het bestuur van KBO-Goirle

Goirle, 31 maart 2023